Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в Административен съд – Пазарджик

 

На 1-ви юни – Международния ден на детето, учениците от IХв клас, специалност „Съдебна администрация“ на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик гостуваха на Административен съд –  Пазарджик и разсъждаваха върху въпроса „Защо Конституцията е основният закон на страната ни?“. Лектори на днешната среща бяха и. ф. председател на съда – Десислава Кривиралчева и съдия Георги Видев.

За по-доброто разбиране на темата съдия Георги Видев направи кратък преглед на българската конституционна история и на основните начала в действащата Конституцията на Република България.

Лекторите запознаха учениците с основните права и задължения на гражданите. Акцент бе поставен върху правата на личността, нейното достойнство и сигурност, издигнати като върховен принцип в Конституцията, както и на залегналите в нея общочовешки ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Съдия Кривиралчева провокира мисленето на учениците с казус, свързан с придобиването на българско гражданство.

Учениците разбраха, че освен в националното ни законодателство, правата ни като граждани на страна членка на Европейския съюз са регламентирани в Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на Европейския съюз. Съдия Видев разказа на учениците къде и по какъв начин могат да защитят правата си, включително и пред Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург.