Община Сърница изпълнява проект „Нулеви отпадъци – въвеждане на добри практики за превенция генерирането на битови отпадъци чрез обучения за компостиране и създаване на обществен екологичен център“ № BG16M1OP002-2.009-0024-C01.

Проектът се реализира по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., финансирана от ЕСИФ.

По дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта на 23.06.2023 год. беше направено официално отриване на екологичния център. Присъстващите се запознаха с дейностите на проекта, неговите цели, представена беше и интересна информация с екологична тематика.