УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

 • С висше медицинско образование;
 • Професионален опит, не по-малко от една година ;

В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА?

 • Дава дежурства в Здравна служба„Асарел“;
 • Приема повиквания на дежурния телефон и организира оказване на спешна медицинска помощ;
 • Оказва на място първа долекарска помощ, след което съдейства за транспортиране до болнично лечебно заведение /ако е необходимо/;
 • Оказва медицинска помощ в Здравна служба на работници и служители със здравословен проблем;
 • Участва в организацията и провеждането на профилактичните прегледи;
 • Участва в организацията и провеждането на кръводарителските акции;
 • Осъществява вписвания в здравните досието на работниците и служителите в електронната картотека;

 ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Умения за работа самостоятелно и в екип;
 • Социални умения;
 • Способност за работа под напрежение;

 КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Необходими документи:

 • Молба за участие в подбора
 • Професионална автобиография
 • Копие от дипломи за завършено образование
 • Копие от документи за допълнителна квалификация

 Срокът за подаване на документите е до 31.10.2023 г. в запечатан плик в Деловодството на дружеството, адресиран до отдел „Персонал“ и надписан:  за участие в подбор или на е-mail: pbox@asarel.com

 

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

 „Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.