На сайта на МОН, страница „Програми и проекти“, НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“ за учебната 2022-2023 година, са обявени резултатите от Националния конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна институция.

На първо място са класирани Иванка Ваклинова – директор на ПГ „Иван С. Аксаков“, който изпълнява преподавателската си норма, като преподава по български език и литература, и Галина Мизова – старши учител по биология и здравно образование. Интегрираният урок на тема „Човекът и природата в спиралата на живота“, беше проведен в Художествена галерия „Станислав Доспевски“ – Пазарджик. Учебното съдържание по БЕЛ и биология и здравно образование бе умело интегрирано в урока, така че учениците да осмислят задълбочено и в широта поставената тема и да достигнат до общозначими изводи за човешката същност и за отчуждението между човека и природата, да оценят ролята на човека за опазване на биоразнообразието и природната среда чрез аналитичен прочит на художествения текст на разказа „Нежната спирала“ от Йордан Радичков и на научната информация, изследвана и обобщена от самите ученици. Изключителна добра беше работа на екипите от ученици „Литератори“, „Учени еколози“ и „Психолози“, които с много внимание, съсредоточеност и точност изпълняваха поставените задачи от екипа учители и представяха по впечатляващ начин резултатите.

В работата на първия екип акцентите бяха поставени върху магическото лице на природата в първата част на разказа, образа на шипковия храст, спомена за Методи Андонов и неговата среща с шипковия храст, откриване и тълкуване на връзката между текста на разказа и стихотворението на Петя Дубарова „Убийство“, образа на гълъба като носител на дълбока митологична памет и един от символите на природния ред и епизода със смъртта на гълъба, майсторството на писателя Йордан Радичков.

Вторият екип насочи вниманието към същностни знания за устойчивостта и издръжливостта на гората като екосистема, смущенията и катастрофите, причинени от антропогенни фактори,  както и състоянието на биоценозата и взаимоотношения между популациите в нея, в частност популацията на дивия гълъб.

Вариант на обобщения предложиха учениците от екипа на психолозите, като използваха различни цветове, за да илюстрират различните емоционални състояния, породени от въздействието на художествения текст. Резултатите показаха, че у учениците има създадена чувствителност и отговорно отношение към природата и че посегателството на човека върху нея ги възмущава.

Широко използвана в урока беше предметна нагледност: спукване на балон за изстрел, конец червена прежда за струйката кръв от простреляния гълъб и др., чрез която правеше осмислянето на текста още по-задълбочено, а емоционалното въздействие – по-силно. В синхрон с очакваните резултати от обучението по предметите беше и предложената домашна работа: Проучете какви организации за защита на птиците има в България. Оформете проучването си като публично изказване по граждански проблем.

Учители – творци и новатори, които учат и възпитават своите пораснали ученици с отдаденост, търпение, вяра и обич.