Със свои заповеди областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети, мандат 2023-2027 г. в общините Пазарджик, Белово и Панагюрище.

– Община Пазарджик 16.11.2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Пазарджик

– Община Белово – 17.11.2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Белово

– Община Панагюрище – 17.11.2023 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на общински съвет Панагюрище

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител. Новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на областния управител, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на Председател. До неговия избор заседанията се председателстват от най-възрастния общински съветник