Ако сте си мислили, че през 2024 г. няма да виждате в центъра на града облечени в оранжеви жилетки ромки, влачещи след себе си найлон със събрани боклуци, значи сте в тежка заблуда. Отново ще разчитаме на живата сила от „свежарки“. Това става ясно от публикуваната на страницата на Община Пазарджик план-сметка за разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и сметосъхранение за следващата година.

8 029 630 лв. ще струва събирането и извозването на битовите отпадъци от Пазарджик и общо 31 села от общината през следващата 2024 г. , това е записано в план-сметката за идната година. Документът е публикуван на страницата на Община Пазарджик и към тази сума следва да добавим още над 6 милиона лева за проучване и проектиране, мониторинг и закриване на локални сметища и обезвреждането им. Но това далеч не е всичко. Според план – сметката се предвиждат и над още 6 милиона лева за експлоатационни разходи по депото, както и 3.5 милиона за почистване на уличните платна в областния град и селата. Заложени са 1.3 милиона лева за почистване на междублоковите пространства и близо 100 000 лв. за ръчното метене и събиране на отпадък от тротоарите. Машинното метене и миене ще ни струват близо 800 000 лв., а почистването на речните корита е изчислено на 100 000 лв. За почистване на нерегламентирани сметища се очаква да се похарчат 310 000 лв. Така общата сума от всичко това е 17 816 428 лв. Не се предвиждат разходи за закупуване на нови контейнери за смет.

План – сметката е изготвена за територията на цялата община – приложение №1; за град Пазарджик, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Главиница – приложение № 2; за останалите 28 населени места на територията на общината – приложение № 3, като във всяко от приложенията са посочени конкретните стойности по видове дейности.  (ТУК)

Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване се осъществяват от „Брокс” ООД, гр. Пазарджик – за град Пазарджик, с. Ивайло, с. Мокрище и с. Главиница съгласно Анекс № 39/ 18.01.2019 г. в изпълнение на Решение № 193/ 20.12.2018 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет Пазарджик към Договор за концесия № 1859/ 15.12.2003 г., като договора изтича на 31.01.2024 г.

Втората фирма е „Омега Интерклинър” АД, гр. София – за останалите 28 кметства на територията на общината съгласно договор 99-ЗОП-2/ 01.02.2021 г., в резултат на проведена обществена поръчка по ЗОП. Договорът е сключен за срок от 5 години.

През 2023 г. е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Главиница и Мокрище. В момента поръчката се обжалва.

От началото на 2018 г. започна работа регионалното депо, като отпадъците от регион Пазарджик се транспортират до него. В края на 2020 г. приключи изпълнението на дейностите по строителство на компостиращата инсталация и тази за предварително третиране на отпадъците, които са въведени в експлоатация в началото на 2021 г. От 15.02.2023 г. Регионално депо за неопасни отпадъци е предоставено на концесия за период 35 г. Дейностите по договора за концесия включват експлоатация на Клетка 1, изграждане на Клетка 2, рекултивация на Клетка 1 и 2 и последващ мониторинг.

Сметосъбирането се осъществява със специализирана техника, обработваща контейнери тип „Бобър” от 1,1 куб.м., поцинковани кофи от 0,110 куб.м., кофи 0,12 куб.м., кофи от 0,240 куб.м. и  контейнери 4 куб.м.

За 2024 г. сметосъбирането ще се осъществява с 3177 бр. контейнери тип „бобър”, 5931 бр. кофи-0,120 м3 и 0,110 м3, около 2 250 бр. градински кошчета, 107 бр. м3 4, 789 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци и 30 бр. контейнери 1,1 м3 за биоразградими отпадъци.

Зоните и честотата за сметосъбиране са определени със заповед на кмета на общината № 2058/ 09.10.2023 г., съгласно изискванията на чл. 63 от ЗМДТ.

През 2024 г. сметоизвозването от населените места ще се осъществява по определен маршрутен график.

План-сметката ще бъде внесена за разглеждане в общинския съвет от кмета Петър Куленски, който я е депозирал в деловодството на градския парламент. Преди да влезе за разглеждане обаче съветниците трябва най-сетне да си изберат председател. Това е жизнено важно за функционирането на цялата система наречена общинска администрация, тъй като общинските съветници трябва да одобрят и приемат разходите за заплати на шефовете на отдели, зам.-кметовете и всички останали редови чиновници.

ДЕПОТО

След проведена процедура по ЗОП, през 2021 г. е избран оператор на инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на оператор на инсталацията за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, разположени на територията на РЦР Алеко Константиново, община Пазарджик. Важно обстоятелство във връзка с горното е, че обезпеченията по чл.60 от ЗУО, се заплащат от избрания оператор по сметка на Община Пазарджик, съгласно сключения договор и приложенията към него на база на обявената документация за обществената поръчка. Операторът е длъжен да заплаща и такса за възстановяване на инвестиция – депо, съгласно чл. 14, ал.5 от Наредба № 6/ 2013 г. Операторът на инсталациите за предварително третиране и компостиране е постигнал целите по чл. 31 от ЗУО при спазване на Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за дейността си при експлоатацията на инсталациите. Позовавайки се на чл. 27, ал. 3 от Наредба № 7, е налице възможността кметът на общината да изпрати мотивирано заявление до директора на РИОСВ, отнасящо се до намаляване на отчисленията на основание чл.27, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 7. Това е свързано с обстоятелството, че функционират системите за разделно събиране на отпадъците, въведени в експлоатация през 2021 г. инсталациите за предварително третиране и компостиране на отпадъците, осигуряващи постигането на целите по чл. 31 от ЗУО. Предвид на гореописаното, в план-сметката за 2024 г., Приложение № 1, не са посочени стойности на отчисления по чл.64 от ЗУО. Това кореспондира и с разпоредбите от договора, сключен с оператора за извършване на дейностите по третиране на отпадъците. Заявлението за освобождаване от отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2024 г. ще бъде изпратено в законоустановения срок до края на месец ноември 2023 г.

 Формиране на план –сметката

Към 16.10.2023 година общият облог за ТБО е в размер на 11 868 698 лв.,  от който би следвало да бъде приспадната отстъпката от 5%, ползвана от ДЗЛ през 2023 г. в размер на 314 164 лв.

За предходната 2022 г. са събрани средства в размер на  11 820 928 лв. от ТБО, в т.ч. главници 11 340 922 лева и лихви за забава в размер на 480 006 лева., като изпълнението на приходите по отношение на главниците е съпоставимо с нетния облог.

Разходите по План-сметката за ТБО за 2024 г. са  17 816 428 лв., които са значително повече от облога и от очакваните постъпления през 2023 г.

Спазено е изискването всички относими за календарната година разходи на общината за извършване на дейности по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ да се включват в план-сметка за годината за всяка от услугите по чл. 62 и по източници на финансиране.

Разпределението по отделните видове разходи на План-сметката за 2024 година е, както следва:

  1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците. В плана по сметката са включени средствата, необходими за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – предвидените средства са в размер на 8 029 630 лв.
  2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци. В плана по сметката са включени средствата, необходими за услугата по обработката на битовите отпадъци в регионалното депо. Средствата са предвидени / в размер на 6 359 288 лв./ на база анализ на разходите за периода от пускане в експлоатация на регионалното депо за отпадъци.

За 2024 година се предвижда да бъдат събрани 57 489 тона  битови отпадъци.

  1. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване. В плана по сметката са включени средствата, необходими за изпълнение на дейностите по поддържане на чистотата. Планират се разходи за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, миене, метене, ръчно събиране на отпадък, зимно почистване на уличните платна, площади и др.територии за обществено ползване в Община Пазарджик; дейности свързани с почистване на гробищните паркове; почистване и поддръжка на зелените територии в населените места, алеите, парковете и зони за отдих, както и разходи за: организиране на кампании за почистване на населените места; противообледенителни материали за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване; почистване и поддържане на дъждоприемните шахти.

Средствата се планират в бюджета на Община Пазарджик за 2024 година съгласно Единната бюджетна класификация. Необходимо е да бъдат предвидени средства за 2024 г. в размер на 3 427 510 лв.

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса битови отпадъци за 2024 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; третирането им в съоръжения и инсталации и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Пазарджик.

План-сметката за чистотата за 2024 г. е разработена на база досегашната основа, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик.

При изчисляване на план-сметката за такса битови отпадъци са използвани данни за данъчните оценки на имотите на физическите и юридическите лица, предоставени от Отдел „Местни данъци и такси” към 16.10.2023 година.

Общата облагаема основа на декларираните имоти в община Пазарджик е в размер на 1 811 261 974,88 лева, от които на физически лица 979 461 431,93 лв. (54%)  и на юридически лица (46%).

Очакваният облог от ТБО за 2024 година, изчислен при определения настоящ размер на промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, е в размер на 11 868 698 лв., като от него 54% са очакваните приходи от физически лица и 46% са очаквани приходи от юридически лица. От тук следва, че дела в общия облог на физическите лица  и на  юридическите лица трябва да се запази .

Действащите промили за такса битови отпадъци през 2023 г. , които по силата на чл.66, ал.3 от ЗМДТ в действаща редакция ще се прилагат  и за 2024 г., сравнени с размера на промилите във всички останали общини, налагат извода за запазване на сегашното им равнище.

Следва да се отбележи, че през 2024 година предстои приемане на относими подзаконови нормативни актове, относно начина за формиране на план-сметката и начина за изчисляване на размера на таксата и прилагане на нови основи предвидени в закона за местните данъци и такси, което обуславя липсата на целесъобразност за приемане на нови промили.

Предлага се размерьт промилите на такса битови отпадъци за 2024 г. и разпределянето му по компонентите и населени места да се запази.

Отчитайки разликата между облога за такса ТБО и разходите в план-сметката за 2024 г., с оглед обезпечаване на услугите по сьбиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа и/или други съорьжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, се предлага размерът на таксата за битови отпадъци за 2024 г. да бьде определен при условията на чл.8, ал.3 от Закона за местните данъци и такси. Съгласно цитираната разпоредба, размерът на таксата може да не възстановява пьлните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, като в този случай разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на други общински приходи.