На 15 декември 2023 г. от 10:00 часа в Пленарна зала на Община Пазарджик, екипът на Областен информационен център – Пазарджик представи предстоящите възможности за финансиране по програми през 2024 г., както и постигнатите резултати през годините по проект „Функциониране на Областен информационен център – Пазарджик“ 2022-2023 .

В първата част от срещата Радослав Пешалов (управител на ОИЦ – Пазарджик) направи кратко представяне и отчет на дейността през последните две години, които индикатори показват: посетители в офиса на ОИЦ – Пазарджик – 1 547, публикации в местни медиите – 75, организиране на информационни събития – 42, в които са взели участие 1 015 участници. Отчетен бе и дванадесет годишния период от създаването на ОИЦ – Пазарджик, който показва, че офисът на ОИЦ – Пазарджик е посетен от 7 140 посетители, публикации в местни медиите са 784, организиране на информационни събития са 427, в които са взели участие 9 468 участници.

Във втората презентация от срещата Петя Василева (експерт „Информационно обслужване и услуги“) представи на аудиторията предстоящи процедури за отваряне през 2024 г. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Програма „Околна среда“ 2021-2027, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Програма „Образование“ 2021-2027, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027. Общата стойност на предстоящите за обявяване процедури през следващата календарна година по десетте европейски програми ще надхвърли над 4 млрд. лева.

В срещата взеха участие представители на общинска и областна администрации, бизнеса, неправителствени организации, читалища, образователни институции и други заинтересовани граждани.

Като част от мрежата от 27 Областни информационни центрове, ОИЦ – Пазарджик има съществен принос за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите с европейско финансиране, надграждане на доверието и на информираността сред обществото за политиката на сближаване – Кохезионната политика на ЕС.