От 01.02.2024 година в Община Пещера стартира кампания за набиране на заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи да закупят дърва за огрев от склад, през отоплителен сезон 2024 г. – 2025 г.
От 12.02.2024 година ще бъдат приемани заявления от лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Пещера, желаещи сами да си добият дървата за огрев (САМОДОБИВ), през отоплителен сезон 2024 г. – 2025 г.
Лицата, желаещи да закупят дърва за огрев от гр. Пещера, подават Заявление лично или чрез упълномощено лице в Център за административно обслужване в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 в срок от 01.02.2024 г. до 31.03.2024 г. Документи се приемат всеки работен ден от 8.30 часа до 12.30 часа и от 13.30 часа до 17.00 часа.
Заявления от жителите на град Пещера ще бъдат приемани до 31.03.2023 година.
Планира се доставката на дървата за огрев на населението да стартира на 01.04.2024 г. и да приключи до 01.11.2024 година.
В тази връзка Общински съвет – Пещера, със свое Решение № 30 от 25.01.2024 година, протокол №4, прие Критерии за кандидатстване и покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2024 г. – 2025 г., според които:
Лицата, желаещи да закупят дърва за огрев от гр. Пещера, подават Заявление лично или чрез упълномощено лице;
Всяко лице може да се запише веднъж за отоплителния сезон 2024 г. – 2025 г.;
Не се разрешава отпускане на дърва за огрев през отоплителен сезон 2024 г. -2025 г., на лица и семейства, които са добили такива по друг ред или се презапасяват;
При наличие на записани в списъците на съпрузи и роднини, живеещи в едно домакинство, отговарящи на критериите – дърва за отопление се отпускат само на един от членовете на семейството /домакинството/;
Всяко лице може да кандидатства за закупуване на дърва за огрев на метър за 4 пространствени кубични метра (пр. куб. м.);
Всяко лице, което подава заявление, лично или като упълномощен представител на друго лице, носи отговорност за достоверността на данните, които предоставя.
Общинска администрация – Пещера