На 11 март предстои обществено обсъждане на Правилника за работа на общинския съвет

На 11 март предстои обществено обсъждане на Правилника за работа на общинския съвет

На интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик беше публикуван проект на правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и мотивите към него. В 14-дневен срок заинтересованите лица могат да представят становища и предложения по проекта в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, стая 1311 на 13 етаж в Община Пазарджик или на електронна поща. Общественото обсъждане на