Проект BGJUSTICE-4.002-0016 „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Норвежки финансов механизъм 2014-2020

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

Успешно приключи проект „Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и насилието по полов признак в Южен централен район“, изпълняван от Сдружение Съюз за България в партньорство със SUPRAS, Норвегия, Община Стрелча и Мулти Левъл Консултинг.

Общата цел на проекта е да повиши капацитетът на българските местни власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак.

Постигнатите резултати по проекта са: Извършени проучвания и анализи в 10 общини от Южен централен район /ЮЦР/, вкл. Община Стрелча като избрана пилотна община и 9 други общини от района – Брезово, Куклен, Раковски, Садово, Свиленград, Смолян, Кирково, Пещера, Ракитово; Изготвени 10 доклада от извършените проучвания и анализи – за всяка една от избраните общини в ЮЦР; Споделени добри практики от Кралство Норвегия; Създадени 10 обучителни програми; Проведени 10 обучения за всяка една от избраните общини в ЮЦР; 82 специалисти, преминали през обученията и с повишен капацитет за работа с жертви на домашно насилия и насилие основано на полов признак, с акцент върху ромската общност и готови да оказват подкрепа в реална среда; Създаден и функциониращ Пилотен център „Не си сама“ – услуга на местно ниво за работа с жени и деца, преживели домашно насилие и насилие по полов признак, вкл. от ромската общност в Община Стрелча – с основна цел предоставяне на консултации и информация и повишаване на обществената чувствителност и       нетърпимостта към проблема.

Проектът беше изпълнен с финансовата подкрепа на Норвегия и Норвежкия финансов механизъм 2014-2020 в размер на 194 хил. евро.

https://www.eeagrants.bg/