Очаква се кандидатите да представят писмено разработена концепция за развитие на Ансамбъл за народни песни и танци – Пазарджик за срок от четири години. Концепцията следва да съдържа: визия за мястото на Ансамбъла сред останалите културни институти и организации в общината, региона и страната; стратегия за творческото развитие на Ансамбъла с подробен план за първата година; обновяване и обогатяване на фолклорния репертоар и формите на дейност; популяризиране на създадения творчески продукт и участие в публични изяви с местен, национален и международен характер;

Ще бъде очаквано съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Ансамбълът с демографски и културни особености, традиции и тенденции;  организационна структура и начини за нейното реформиране и оптимизиране, виждане за кадровото осигуряване и развитие на кадрите; политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;

Допълнителен фокус кандидатите трябва да представят върху възможности за увеличаване и разширяване аудиторията на фолклорния ансамбъл, подход за финансово управление на ансамбъла и възможности за набиране на допълнителни средства и алтернативно финансиране

Пълният набор от изисквания за подаване на кандидатури може да бъде открит на: https://pazardzhik.bg/bg/karieri/konkurs-za-dlazhnostta-glaven-hudozhestven-rakovoditel-na-ansambal-za-narodni-pesni-i-tantsi-pazardzhik