Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“ Общините, които желаят да се включат в кампанията трябва да регистрират даденото населено място на следната интернет страница: http://registration.mobilityweek.eu/login.php.
Регистрацията може да се направи както на български, така и на английски език. След одобрение на формулярите за участие от страна на националните координатори, в страницата на ЕСМ ще бъде публикувано участието на населеното място- кандидат.

Вижте: Тематични указания, Информация за Европейската седмица на мобилността и Харта за 2015 г., която следва да бъде попълнена (в случаите, когато градът участва за наградата на ЕСМ) и изпратена сканирана по електронен път или в оригинал, по официална поща до Министерство на околната среда и водите на адрес: София 1000, бул. „Мария Луиза“№ 22.

Информация за ЕСМ може да намерите и на интернет страницата на МОСВ на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=63

РИОСВ- Пазарджик приканва всички общини, населени места, учебни заведения и др. на територията на област Пазарджик да се включат с подходящи иницитиви в Европейската седмица на мобилността.