Наследници на Дъбижевия род в Равногор решиха и създадоха етнографска сбирка в дома си. Освен историята на някогашния чорбаджия Тома Дъбижев в помещенията предназначени за посещения можете да видите вещи от някогашния до днешния бит на селото.

16ravnogor0

Равногор е създадено върху земите на древните траки, свидетелство за което са могилите, намиращи се в землището на селото. Първото име на Равногор датира от времето на турското робство и то е било – Кория (гора на български). То се получава с признаването на Равногор като административна единица в турската империя през 1777 год. Заради това, че турците не могли да потурчат тогавашните жители, те ги наричат аксии (лоши), а селото Акси Кория.

16ravnogor2

След освобождението с решение на общинският съвет името е сменено на Ясъ Кория (Равна гора). То е запазено до 1934 год., когато с постановление на Министерски съвет е преобразувано в Равногор. Основен поминък било земеделието и животновъдството. Отглеждали се овес, грах, фасул, царевица, леща и картофи. От животните важно място заемали овцете, конете и кравите. Има сведения, че цар Борис е идвал тук на лов за диви петли, разказва сладкодумно мъжът от импровизирания музей.

16ravnogor1

И днес селището е запазено от към природни дадености и според изследване на НАСА – е най-екологично чистият район на Балканите, като голяма част от земите му попадат в Натура 2000.

16ravnogor

В съществуващите защитени територии около с. Равногор се среща един от 47-те вида критично застрашени растения с европейско и национално природо-защитно значение – Стояново лютиче /Ranunculus stojanovii/, включено в Червената книга на Република България и защитено от Закона за биологичното разнообразие.

16ravnogor3

Останки от римско време

През Равногор е минавл стар римски път, останки от него все още могат да се видят в околностите на селото. След създаването на Никополис ад Нестум, пътят от с. Фотун през Доспатският проход продължава към Доспат и Траяновия град. Това се потвърждава и от втория етап на археологическата експедиция „Родопи 2002 – Храмът на Дионис) през ноември 2002 г. с ръководител д-р Кисьов, която локализира трасето на пътя Филипопол – Бесапара – Пещера – с. Фотиново – Доспат – Никополис ад Нестум (дн. с. Гърмен)

11bekovi-vucha