Третото заседание на новоизбрания Общински съвет в Пещера ще се състои два дни преди края на тази календарна година, съобщиха на сайта на общината. По двадест точки ще разискват избраните в градския парламент, като първата от тях касае числеността на общинска администрация. Предстои приемането на актуализацията на бюджета за 2015 г. и приемането на Програма за работа на ОбС през предстоящата година.

Съветниците ще изслушат и евентуално приемат отчет на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, които ще им представи главният експерт „Социални дейности“ – Али Чешмеджиев, а след това предстои избор на нова Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Под точка шест в Дневния ред фигурира отмяна на Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината Пещера, приети с  Решение № 613, взето на заседание на Общински съвет – Пещера от 25.04.2014г.  и приемане на нови Правила за ползването на мерите и пасищата на територията на община Пещера.

По време на заседанието предстои и приемане на Годишен план за паша за стопанската 2015г.-2016г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

На сесията трябва да с вземе и решение, което да упълномощи кмета Николай Зайчев да сключи договор по чл.20, ал.1,т.1 от ЗУО на разделното събиране на битови отпадъци на територията на община Пещера най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метал,пластмаса и съткло; даване на съгласие за сключване на договор с «Екопак България» АД  за разделно събиране на битови отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на община Пещера.

Ето и останалите точки от дневния ред:

Закриване на Звено «Пречиствателни станции на отпадъчни води», считано от 30.12.2015г.

Докладва: Елена Здравкова
Директор Дирекция «АПИО»

Провеждане но публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони № 1, № 5 и № 8, намиращи се на «Дъгов мост» гр.Пещера.

Докладва: Димитър Симонов
Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

Одобряване на предварително съгласие,  постигнато със собствениците на имота Надире Мехмед Жребичкалиева, Тунджай Мустафов Жребичкалиев, Сузана Юлиянова Моллова и Лазгин Хасан Ахмед за учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в размер на 124 кв.м върху поземлен имот УПИ І-023175 „Обществено обслужване” с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62 от 15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК в полза на Община Пещера.

Докладва: инж.Невена Дялкинова
Началник отдел «Общинска собственост»

Изменение трасето на улица с о.т.298, 298а, 297, 253, 252, 251, 249 (ПИ 56277.501.9648) по Регулационния план на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Докладва: инж.Невена Дялкинова
Началник отдел «Общинска собственост»

Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 4.144, 4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.170, 4.167, 4.168, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158, 4.146 и 4.172 по КККР на гр.Пещера /ЕКАТТЕ 56277/ и одобряване на задание.

Докладва: Гл.архитект Денка Николова

Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за  изменение на регулационната граница между УПИ ІІ-452 в кв. 202 по ПУП на гр.Пещера с идентификатор 56277.504.452 по КККР на гр.Пещера и УПИ І-ж.с., магазини с идентификатор 56277.504.447 по КККР на гр.Пещера.
Докладва: Гл.архитект Денка Николова

Разрешаване  изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.712 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Гл.архитект Денка Николова

Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.Пещера и отреждане в УПИ ХХІІІ-3.216, складова база и обувно производство в местност „Узун Драгасия” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Гл.архитект Денка Николова

Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия” и одобряване на задание.
Докладва: Гл.архитект Денка Николова

Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с  № 439007 с начин на трайно ползване Стопански двор местност „Кътево кладенче” в землището на с.Радилово, общинаПещера.
Докладва: Гл.архитект Денка Николова

Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот пл. № 000218 и отреждането му в УПИ V-218, за животновъдна дейност и складова дейност, местност ”Растето”, землище на с.Капитан Димитриево, община Пещера и одобряване на задание.
Докладва: Гл.архитект Денка Николова