Община Пазарджик получи покана за кандидатстване и подготвя проект по проектна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване  на социалното включване” – на ОП”РЧР”и МТСП, съобщи днес кметът Тодор Попов. Чрез проекта ще бъдат финансирани  услугите за ранно детско развитие в преструктурираният ДМСГД/КИЗСУ  за деца 0-3г. и  услугите за деца от 0-7г. в Комплекса за социално-здравни  и образователни услуги във филиал „Явор”. Това  е продължение на двата приключили проекта през 2015г – „Светулка” и ”Социално включване” с период на изпълнение до края на 2018г.

Община Пазарджик е една от 8-те пилотни общини, в които ще се реализира този проект като процедурата има за цел да се предостави подкрепа  на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, повишаване на училищната готовност на децата  и помощ за бъдещи родители. От услугите ще се възползват над 300 бенефициенти – деца и семейства в риск .