Marinska

Работна група от неправителствени организации и институции ще разработи предложения за изменения в българското законодателство, касаещи мерки за превенция и предотвратяване на насилието срещу и между деца. С такъв резултат приключи общественото обсъждане, организирано от Бойка Маринска от Реформаторския блок – председател на Комисията за взаимодействие с НПО и жалбите на гражданите, съвместно с Националната мрежа за децата.

По думите на Маринска ще се подготвят изменения в Наказателния кодекс, Закона за закрила на детето, Закона за МВР, Закона за защита от домашното насилие, Закона за електронните съобщения, както и ще се предложи основата на нов Закон за детето и семейството. Измененията ще са свързани с въвеждането на контрол и превенция на детското насилие, както и засилени правомощия н държавните институции за опазване здравето и сигурността на децата.  За последната година над 108 000 обаждания и сигнали за детско насилие са приети на специализираната телефонна линия, цитира Бойка Маринска официални данни на Държавната агенция за закрила на детето и подчерта, че трябва да се регламентира законово Координационният механизъм за взаимодействие при работа с деца, жертви на насили или деца в риск от насилие, който е разработен през 2010 година.

Мерките, които следва да се предприемат, са законодателни, административни, образователни, посочи също Маринска и подчерта, че сред тях трябва да са увеличаването на психолозите в училищата и гарантиране на сигурна среда за децата чрез физическа охрана, видеонаблюдение и затягане на входния контрол в училищата.

Маринска обърна внимание, че посредством различни национални програми могат да се финансират дейности, свързани с превенцията на детското насилие и подчерта, че институциите трябва да направят спешни центрове, които и извън установеното  работно време да реагират на сигнали за детско насилие, независимо дали между или срещу деца. Тя посочи, че Комисията за взаимодействие с НПО и сформираната днес работна група към нея ще си сътрудничи тясно с правната комисия в парламента и призова за по-добра координация на държавните институции по всички политики, свързани с предпазването на децата от насилие и събирането на надеждни данни за детското насилие.

По думите на Маринска най-много са случаите на физическо насилие, последвани от психически тормоз, сексуални посегателства, трафик, както и пренебрегване на деца, като на форума стана ясно, че от 2013 година поради нормативни промени не се събират централизирани статистически данни за насилието над деца, а нормативните документи, уреждащи детското насилие, са 13 различни.

Участниците обърнаха внимание, че трябва да бъдат обучени учителите и децата за разпознаване на насилието, да се разработи национална програма за превенция на насилието, да се задействат програми за лечение на зависимости от наркотици и да се установи строг контрол на продажбата на алкохол и цигари около училищата, да се направят нормативни промени, позволяващи на ГДБОП и сектор „Киберпрестъпления” да работят без пречки по сексуални посегателства и киберпрестъпления срещу деца, както и да се увеличат наказанията в НК до 6 години затвор за насилници над подрастващи.

НПО се обявиха за приемане на Закон за детето и семейството и прилагане на комплексен подход.