В националното външно оценяване по математика в седми клас през настоящата учебна 2016/2017 година от регион Пазарджик участваха 2004 ученици от 80 училища, с 63 по-малко  в сравнение с явилите се ученици през миналата учебна година.

Запазва се тенденцията на намаляване на броя на явилите се седмокласници на НВО, предвид намаляване на броя на учениците в съответния випуск.

Запазва се тенденцията по-голям брой ученици от явяващите се да работят по двата модула.  671 ученици са работили само по първи модул, а 1333 ученици са работили и по двата модула.

Резултатите на учениците по математика от модул НВО и от допълнителния модул, изразени в цифри, според броя на получените точки, са:

 

Точки Брой ученици % от всички явили се ученици
0т. 9 0.4%
от1т.до 10т. 231 11.5%
от11т.до 20т. 549 27.4%
от21т.до 30т. 442 22.1%
от31т.до 40т. 298 14.9%
от41т.до 50т. 202 10.1%
от51т.до 60т. 109 5.4%
от61т.до 70т. 69 3.4%
от71т.до 80т. 55 2.7%
от81т.до 90т. 27 1.3%
от91т.до 99т. 12 0.6%
100 т. 1 0.05%

 

Средният брой точки на НВО по математика за областта е 26.163 точки, а от двата модула – 29.380 точки. За сравнение през 2016 година – 13,5 точки и 25,7 точки.

Най-високото постижение от двата модула максималните 100 точки  са постигнати от един ученик – Екатерина Антонова от ОУ „Проф. Иван Батаклиев”- Пазарджик.

 

Седмокласниците на ПМГ „Константин Величков”-Пазарджик традиционно са с най-висок среден резултат – 75,518 точки, почти 3 пъти над средния резултат за областта.В списъка с най-високи резултати отново са учениците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев”-Пазарджик (50,833 т.), ОУ”Н.Вапцаров”-с.Побит камък, общ.Сърница (45,900 т.), СУ „Методи Драгинов”-с.Драгиново (41,059 т.)

 

Училище Община Населено място МАТЕМАТИКА Брой  ученици
Модул 1 Модул1и Модул 2
1 ПМГ „К. Величков“ ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 54.750 75.518 28
2 ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 40.209 50.833 129
3 ОУ „Никола Вапцаров“ СЪРНИЦА С.ПОБИТ КАМЪК 42.300 45.900 10
4 СУ „Методий Драгинов“ ВЕЛИНГРАД С.ДРАГИНОВО 37.729 41.059 59
5 ОУ „Васил Левски“ ВЕЛИНГРАД С.КРЪСТАВА 40.882 40.882 17
6 ОУ „Христо Ботев“ СЕПТЕМВРИ С.СЕМЧИНОВО 40.579 40.579 19
7 ОУ „Отец Паисий“ БАТАК ГР.БАТАК 33.467 40.233 15
8 ОУ „СВЕЩ. НЕДЕЛЬО ИВАНОВ“ ПАНАГЮРИЩЕ С.ПОИБРЕНЕ 38.167 38.167 12
9 СУ „Христо Ботев“ СЕПТЕМВРИ ГР.СЕПТЕМВРИ 31.512 37.000 41
10 ОУ „Хр. Ботев“ ВЕЛИНГРАД С.АБЛАНИЦА 36.400 36.400 5
11 СУ „Св.Кл.Охридски“ РАКИТОВО ГР.РАКИТОВО 31.111 35.911 45
12 ОУ „Отец Паисий“ ПАЗАРДЖИК С.ОГНЯНОВО 35.429 35.429 7
13 ОУ  „Хр.Ботев“ ВЕЛИНГРАД ГР.ВЕЛИНГРАД 30.250 35.406 40
14 I ОУ „Св. Кл. Охридски“ ПАЗАРДЖИК ГР.ПАЗАРДЖИК 29.782 35.212 78

Запазва се традицията силните резултати да бъдат на учениците от основните и средните училища в общинските центрове и Математическа гимназия, а най-слабите – в училищата с преобладаващ брой на учениците от ромски произход.

Резултатите са сравнени само по показател „среден брой точки” от двата модула, но за анализа  е добре да се има предвид и броят на явилите се ученици от едно училище.

Предстои да се направи подробен задълбочен професионален анализ на постигнатите резултати на учениците в отделните училища на областта, за да се откроят постиженията и проблемите – с оглед предприемане на адекватни мерки за подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес по математика в прогимназиален етап.

 

 

 

Споделете: