След повече от тридесет години експлоатация старото регионално депо за неопасни отпадъци край Пазарджик от днес ще влезе в историята. С рязането на лентата на Клетка 1 от новото депо ще бъде сложен край на обгазяването, което тероризираше селата Алеко Константиново, Капитан Димитриево и Главиница.

10depo

Снимка: Старото депо – 2015 г.

Разположението на депото е в рамките на ПИ 000723 /публична общинска собственост на Община Пазарджик/ в землището на с. Алеко Канстантиново ЕКАТТЕ 00254, общ. Пазарджик, на площ 145 504 кв.м.

Новото регионално депо за неопасни отпадъци ще обслужва общините Пазарджик, Пещера, Брацигово, Батак, Лесичово, Септември, Белово, Велинград и Ракитово с население  245 372 жители.

15smetishte_internet

Снимка: Старото депо през януари 2016 г.

На 27.02.2013 г. УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) взе решение с национални средства да се финансира изграждането на първата клетка на новото депо и съпътстващата инфраструктура.

27todor popov

Снимка: Първата копка на Клетка 1 – октомври 2015 г.

В края на октомври 2015 г. започна строителството на Клетка 1 на регионално депо за неопасни отпадъци. Проектът на стойност 16 млн. лв. се реализира с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

С решение на възложителя – община Пазарджик, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „СМР на проект: „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура“ е избран консорциум „Еко Пазарджик“, гр. София.
В него влизат фирмите „Каро Трейдинг“ ООД и унгарската „Келет – УТ“, която се представлява от пазарджишката фирма „Строймонтаж“. Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е: 15 989 293,87 лв. с ДДС.
2016-05-02 16.28.54
Снимка: Май 2016 г.
Срокът за изпълнение е 429 календарни дни. Строителен надзор се осъществява от „План Инвест Пловдив“ ЕООД. Проектът за регионалното депо е изготвен от „Баугрунд Институт КНИРИМ“ ООД, гр.София.Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1, се изгражда в землището на с. Алеко Константиново, в рамките на определената площадка с площ 347,637 дка. Имотът е публична общинска собственост, на община Пазарджик.
02депо
Снимка: Март 2016 г.
В действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, на 12 км южно от град Пазарджик. До площадката се достига по второкласен републикански път от Пазарджик за Пещера – отбивката за с. Капитан Димитриево и Брацигово.

Приемната зона включва:

  • Вход с автоматична двураменна бариера
  • Административно-битовата сграда – разположени са помещения за лицата по входящ контрол на отпадъците и охрана на съоръженията, зона за администрация и управление, помещение за почивка и хранене на персонала, санитарно-хигиенни помещения и склад за помощни материали.
  • Автомобилната везна е 50 тонна с 18 метрова платформа и ширина 3 метра. Оборудвана е с устройство за идентифициране на транспортните средства с карти и външен дисплей. Автоматично се прави запис на дата, час, регистрационен номер на транспортното средство, доставчик на отпадъците, код на отпадъка, източник на отпадъка, количество на отпадъка, тегло пълен-празен камион.
  • Изградена е компактна система за автоматично измиване на гумите и дезинфекциране на празните автомобили.

 Клетка 1 за депониране с площ 53,369 кв.м. и брутен обем 827 102 куб.м.

08%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be1

Снимка: Ноември 2016г.

В клетката е изградена дренажна система за филтрационни води, колектори и ревизионни шахти.

Ретензионен басейн за филтрационни води от клетката и експлоатационния път на депото. Същият е с обем 6500 куб.м. Басейна е свързан с помпена шахта за подаване на филтрационни води към оросителната система на клетката.

Газоулавяща и газоотвеждаща система за изваждане на депонииния газ. Включва 2 броя газосъбирателни станции, шахта за отделяне на кондензат, главен газопровод, газова шахта при инсталацията за изгаряне и инсталация за изгаряне на депониен газ с температура 1200о С гарантиращ пълно изгаряне на депонийния газ, включително диоксини и фурани. След натрупване на депонирани отпадъци минимум 2 м. ще се изградят 11 бр. хоризонтални газови дренажа.

Метеорологична площадка за осъществяване на постоянен мониторинг на територията на депото.

Експлоатационен и контролен път с дължини 500 м и 220 м.

Изградена е система от охранителни канавки.

13депо

Инфраструктура:

  1. Довеждащ водопровод от с. Алеко Константиново до площадката с дължина 1230 м.
  2. Водомерна и помпена шахта с хидрофорна уредба
  3. Площадков водопровод и площадкова канализация
  4. Резервоар за противопожарни нужди 110 куб.м.
  5. Външно ел. захранване – изграден и нов трафопост тип МТТ 20/0,4 kV от който са захранени всички консуматори на площадката.

Проектът и изграждането на регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, клетка 1 и съпътстваща инфраструктура е осъществен със съдействие и осигуряване на финансиране от МОСВПУДООС.

Изграждането на депото ще предотврати многогодишното обгазяване на селата Капитан Димитриево, Алеко Константиново и Главиница с население 5764 жители.