От понеделник, първи октомври вече са утвърдени нови цени на билети и карти за тролейбусния транспорт. Това стана по време на днешната сесия на ОбС – Пазарджик, като цената на билетчето става 1,00 лев, а досега струваше 0.80 лв. Цените на абонаментна карта с включен ДДС, ще струват както следва:

        Период  

 Работници

 

Ученици

 

 Пенсионери

    Седмична 10 лв. 10лв. 10 лв.
Месечна 31 лв. 23 лв. 26 лв.
3 месечна 87 лв. 60 лв. 68 лв.
6 месечна           150 лв. 114 лв. 120 лв.
9 месечна           180 лв. 162 лв. 168 лв.
12 месечна 228 лв. 206 лв. 216 лв.

По време на разискванията стана ясно, че към 31 декември 2017 г. автопаркът на дружество „Тролейбусен транспрот – Пазарджик“ се състои от 10 тролейбусни мотриси, 8 от които са закупени през 2013 г. Дължината на изградената въздушна контактна мрежа е 13.2 км., за поддръжката на която дружеството разполага с три специализирани автомобила – автовишки. Две токоизправителни станции – ТИС1 и ТИС2, захранват контактната мрежа. Добрата поддръжката на станциите повишава сигурността на захранване на енергийната система и експлоатационния персонал. За осъществяване на ремонтната си дейност.

Дружеството разполага с гараж и сервиз, които се намират на тролейбусното депо, където се осъществява цялата дейност по тролейбусните превози. Годишният пробег на тролейбусните мотриси е 379  хил. км. Заетият персонал в дружеството към 31.12.2017 г. е 79 души.

През 2013 г. дружеството инвестира 3 626 хил. лв. в дълготрайни активи – земя – 800 хил. лв., машини и съоръжения –  за  17 хил.лв., транспортни средства (8 бр. тролейбуси) – за 2 797 хил. лв., стопански инвентар – за 10 хил. лв., компютри и апаратура – за 2 хил.лв. През 2014 г. също са направени значителни разходи и инвестиции в обновяването на производствените сгради, съоръжения и оборудване. Придобитите активи през 2014г. са за 1 066 хил. лв. в сгради, съоръжения, оборудване и стопански инвентар (Автогара Пазарджик). През 2015 г. придобитите активи са за 291 хил. лв. в т.ч.: машини – 92 хил. лв., транспортни средства – 59 хил. лв., стопански инвентар -1 хил. лв., съоръжения – 127 хил. лв., компютри и други активи -12 хил. лв. Направените инвестиции за близо 5 мил. лв. в рамките на три години увеличиха разходите за амортизации с 95.5%, или от 172 хил. лв. за 2013 г.,  за 2017 г. те са 336 хил. лв.

Увеличение има и при цената на ел. енергията, при потребление от 683 хил. квч. за 105 хил. лв., или 0,15 лв./квч. през 2013 г., потреблението за 2017 г. е 601 хил. квч. за 110 хил. лв. или 0.18лв./квч., или близо 22% увеличение на цената на ел. енергията. Разходът за ел. енергия за 2017 г. е 6.95% от общите разходи на Дружеството.

Трябва да отбележим, че през последните три години минималната работна заплата (МРЗ) бележи чувствителен растеж. От началото на 2015-та година до днес МРЗ се е увеличила с 30 % – от 360 лв. в началото на 2015 г. до 510 лв. в началото на 2018 г. При персонал от 79 души, сумата за възнаграждения в предприятието, което е и едно от основните разходни пера, бележи значителен ръст. Разходите за заплати и осигуровки на дружеството са в размер на 891 хиляди лева годишно и заемат 56.32 % от общите разходи на фирмата, а само за последните две години, разходите за заплати са се увеличили със 101 хил. лв.

Друг важен фактор, определящ финансовото състояние на Дружеството, е ограничената транспортна схема в рамките на изградената тролейбусна мрежа, която е с дължина 13.20 км. Също така дружеството търпи загуби от нерентабилни линии, които за 2017 г. са 3 на брой, от общо 6-те линии, възложени по договор с Община Пазарджик.

По тези линии са превозени средно по 5-ма пътници на курс, за сравнение с рентабилните линии, които превозват от 21 до 33 пътници на курс. Това в съчетание с тенденциите към намаляване числеността на населението и съответно пътникопотока, води до значителни загуби за предприятието. Приходите за билети през 2013 г. са 477 хил. лв. (716 317 бр. билета), през 2017 г. са 379 хил. лв. (568 664 бр. билети) или с 98 хил. лв.(147 653 бр.билети) по-малко. Паралелно с това трябва да се отбележи, че субсидирането за превоз на пътници по нерентабилните линии във вътрешноградския транспорт е силно редуцирано. За сравнение, за 2013 г. сумата, изплатена на дружеството от държавния бюджет е 123 хил.лв., а за 2017 г. е 114 хил. лв.

Независимо от динамичните икономически процеси в страната и силно намаления пътникопоток, дружеството успя до този момент да запази цената на билета за градски транспорт, съгласно договора за обществен превоз на пътници, в размер на 0,67 лв. или 0,80 лв. с ДДС. Години наред цената на билета за градски транспорт бе една от най-ниските в страната, за сравнение – в Перник е 1 лв., толкова е и в Добрич, Плевен и други градове.

Справка за себестойност на цена за едно пътуване-

реализирани приходи и направени разходи за периода от 2013-2017 г.г.

Приходи и разходи 2017 2016 2015 2014 2013
Хил. лв. Цена-пътуване Хил. лв. Цена -пътуване Хил. лв. Цена-пътуване Хил. лв. Цена пътуване Хил. лв. Цена пътуване
Приходи от билети 379 0.13 397 0.13 427 0.14 464 0.14 477 0.14
Приходи от карти 88 0.03 67 0.02 67 0.02 71 0.02 68 0.02
Приходи от компенсации 239 0.08 247 0.08 252 0.08 166 0.05 145 0.05
Общинска субсидия 220 0.08 220 0.08 220 0.08 220 0.07 200 0.06
Държавна субсидия 114 0.04 228 0.08 195 0.06 84 0.03 123 0.04
Общо приходи 1040 0.36 1159 0.39 1161 0.38 1005 0.31 1013 0.31
Разходи за материали 89 0.03 133 0.05 122 0.04 224 0.07 165 0.05
Разходи за ел. енергия 111 0.04 117 0.04 113 0.04 96 0.03 110 0.03
Разходи за външ.у-ги 99 0.03 96 0.03 88 0.03 81 0.03 82 0.03
Разходи за амортизация 336 0.12 395 0.13 387 0.13 313 0.10 172 0.05
Р-ди за възнаграждения 747 0.26 720 0.24 655 0.23 543 0.17 527 0.17
Разходи за осигуровки 144 0.05 145 0.05 135 0.04 112 0.04 120 0.04
Разходи за данъци 10 0.00 16 0.00 14 0.00 16 0.01 11 0.00
Балансова ст-ст активи 12 0.00 491 0.17 8 0.00 0 0.00 0 0.00
Др. разходи 18 0.01 17 0.00 55 0.02 13 0.00 12 0.00
Финансови разходи 17 0.00 34 0.02 37 0.01 110 0.03 36 0.01
Общо разходи 1583 0.54 2164 0.73 1614 0.54 1508 0.48 1235 0.38
Загуба за 1  пътуване   -0.18   -0.34   -0.16   -0.17   -0.07

Пътувания 2013 г. –  3 218 хил. бр.; Пътувания 2014 г. – 3 145 хил. бр.;

Пътувания  2015 г. -3 008 хил. бр.; Пътувания 2016 г. –  2 951 хил. бр.;

Пътувания 2017 г. – 2 900 хил. бр.

Финансов резултат от 2013 г./2017 г.

хил. лв. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г.
1. ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ 1 107 1 120 1170 907         819
 1.1 Приходи от продажба на билети 379 397 427 464 477
1.2 Приходи от продажба на абонаментни карти 88 67  

67

 

71

68
1.3 Компенсации 239 247          252 166 145
1.4 Приходи от реклама 54 51 53 66 63
1.5 Приходи от транспортни услуги 93 111 72 100 45
1.6 Приходи от автогарови услуги 247 245 236 32
1.7 Други приходи 7 2 63 8 21
2.РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКТИВИ ПО СТОПАНСКИ НАЧИН 0 0  

 

 

1

 

 

 

45

 

 

6

3. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ПРОДАЖБИ-ФИНАНСИРАНИЯ 373 971  

 

         488

 

 

 

387

375
3.1. Държавен бюджет 114 228 195 84 123
3.2. Общински бюджет 220 220 220 220 200
3.3. Агенция по заетостта ОПРЧР 9 33 0 3 37
3.4. За Дълготрайни активи 17 32 32 19 15
3.5 Продадени ДМА 13 458 0 0 0
3.6 Гаранции 0 0 41 61 0
4.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 6 7 8 24 45
Общо приходи 1 486 2 098 1 667 1 363 1 245
 в хил. лв. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г.
РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ 1 566 2130 1575 1398 1199
1. Разходи за материали 200 250 235 320 275
2. Разходи за външни услуги 109 95          102 97 93
3. Разходи за амортизация 336 395 387 313 172
4. Разходи за заплати 747 720 655 543 527
5. Разходи за осигуровки 144 145 135 112 120
6. Балансова стойност на продадени активи 12 491 8 0  

0

7. Други разходи 18 34 55 13 12
ФИНАНСОВИ  РАЗХОДИ 17 34 37 110 36
ДРУГИ ДАНЪЦИ, АЛТЕРНАТИВНИ НА КОРПОРАТОВНИЯ ДАНЪК -1 -1
ОБЩО РАЗХОДИ 1 582 2 164 1 614 1 507 1 235
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА -96 -66 53 -144 10