Резултатите от реализацията на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“ на Община Пазарджик, бяха представени днес на пресконференция от секретаря Румен Кожухаров.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0005-C01 (№ РД-02-37-8/28.02.2020 г.) и е на стойност 3 693 119,17 лв., от които 553 967,88  лв. са национално съфинансиране, а 3 139 151,29  лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Обекти на интервенция по проекта бяха следните многофамилни жилищни сгради на ул. „Цар Асен“ 50 и ул. „Цар Симеон“ 24,  ул. „Стефан Захариев“ 22А, ул. „Стефан Захариев“ 24, ул. „Георги Брегов“ 2, на ул. „Свобода 15“, ул. „Марин Дринов“ 9, бул. „Христо Ботев“ №1А, бул. „България“ №38, 40, 42, бул. „България“ №4, 6, 8, 10, ул. „Димитър Греков“ 74, бул. „България“ 43 и 45, бул.  „Княгиня Мария Луиза“ 117, 119, 121, 123, ул. „Александър Стамболийски“ 66, 68, 70 и на ул. „Хаджи Рашко Хаджиилиев“ 14.

В процеса на изпълнение на проекта бяха извършени строително-монтажни работи, свързани с внедряване на  енерго-спестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите, в т.ч. топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покрив), подмяна на дограма, подмяна на стълбищно осветление и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

„С прилагането на мерките за енергийна ефективност се постига и намаляване на годишното потребление на първична енергия и на емисиите на парникови газове, което, освен  икономически ефект за живущите в обновените сгради,  има и безспорен екологичен ефект за всички граждани.“ – заяви Кожухаров.

„В сградите бяха извършени дейности, свързани с внедряване на  енерго-спестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ на сградите,  в т.ч. топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покрив), подмяна на дограма, подмяна на стълбищно осветление и съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване. Общата стойност на дейностите за инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за всички сгради възлиза на 2 861 941,15 лв.  без ДДС“, подчерта Румен Кожухаров.