Общинските съветници гласуваха за сключване на ЕСКО договор за дългосрочен дълг за пет години, за обезпечаване на система за уличното осветление, по време на последното си за миналата година заседание на Общинския съвет, което се състоя в средата на отминаващата седмица. Необходимостта от  новия кредит бе обоснована от секретаря на Община Пазарджик – Румен Кожухаров. Тридесет и двама съветници подкрепиха проекто-решението, като на практика то означава, че Общината ще избере фирма изпълнител, която се задължава да изгради за своя сметка уличното освветление в рамките на зададените параметри от близо 1.5 млн. лв. След като уличното осветление стане факт, общината ще започне да възстановява средствата по дълга към фирмата, като ежемесечно ще изплаща сумата, която ще спестява от новото осветление.

Кожухаров поясни, че  през изминалите години и към настоящия момент се поддържа и осигурява улично осветление на високо ниво – почти 100% от инсталираните на територията на общината осветители работят. Осигурена е непрекъсната подръжка на системата, като трябва да имаме предвид, че „разходите за поддръжка имат два компонента – подръжка и електроенергия, като енергията надхвърля 90%. Имайки предвид, че изградената мрежа е много стара, като активи и отговорност, тя е прехвърлена на общината при преструктурирането на бившата електроснабдителна система след промените през 1989 г., разходите за подръжка трудно биха могли да бъдат оптимизирани поради нуждата от непрекъснати ремонти и възстановявания. С навлизането на новите и енергоспестяващи технологии разходите могат да бъдат значително оптимизирани. Трябва да внедрим най-новите технологии, за да намалим разходите за електричество на уличната мрежа.“ – каза Кожухаров.

На територията на град Пазарджик са монтирани 7327 улични осветителни тела. Към настоящия момент около половината от тези тела в резултат на извършваните ремонти и реконструкции на улици и градски пространства са подменени с енргоспестяващи LED осветители. Последният значим проект, който беше реализиран в Пазарджик бе за подмяна на над 1000 осветителни тела и се осъществи посредством 100 % безвъзмездно финансиране от Европейското икономическо пространство.

Повишаването на цените на тока, особено към настоящия момент задължават въвеждането на енергоспестяващи технологии да се осъществи по възможно най-бърз начин. Ето защо Община Пазарджик възложи изготвяне на енергийно обследване на необновената част от системата на улично осветление на територията на града. В краткост, препоръката от обследването с оглед необходимостта от въвеждане на енергоспестяващи мерки и възможността за привеждане на системата в устойчиво състояние, намаляване разходите за поддръжка и експлоатация, намаляване на вредните емисии, в следствие на намалена консумация на електроенергия, повишаване безопасността при движение на пешеходци и създаване на комфортна нощна среда е необходима и подмяната на останалите 3746 броя осветители с нови енергоспестяващи, с модерен дизайн и дълъг живот. В обледването са направени и препоръки относно вид и технология на осветителите, технически характеристики съобразени с класа на съответните улици.

За внедряване на настоящата система за външно изкуствено осветление ще бъдат  необходими средства в размер на 1 451 947,73 лв.,  ще се постигнат 65 % енергийни спестявания, със срок на изплащане – 5 години, срок на възвръщане на инвестицията – 5  години. Спестеният разход ще е в размер на 279 338 лв. годишно.

При ограничените публични ресурси, за реализиране на проекти в областт на  енергийната ефективност, общините могат да прилагат схеми и механизми, като договори с гарантиран резултат. Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради, предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, като инвестициите за реализирането на тези мерки се изплащат съгласно договорното гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг договорен критерий, свързан с енергийните характеристики.

Договор с гарантиран  резултат се сключва след извършено обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за енергийна ефективност на предприятието, промишлената система или системата за външно изкуствено осветление – обект на договора.

В рамките на текущата бюджетна година общината може да поеме нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по съответния общински бюджет. Общият размер на задължението представлява сбор от сумите за светление – в размер на 1 269 690,10 лева с ДДС и система за управление и мониторинг – в размер на 128 935,04 лева с ДДС. – Размерът на лихвата по проекта е 53 322,58 лева, представляваща 1,50 %.