Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова определи поименни списъци на общините, които ще бъдат финансово подпомогнати при изработването на проекти за общи устройствени планове на общини (ОУПО) през 2015 г., във връзка с изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.) Общините имат сключени споразумения през 2014 г. с Министерство на инвестиционното проектиране, сключени договори за изработване на ОУПО или в процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, с потенциал за развитие на туризъм и за равномерно разпределение на средствата по райони за планиране.

От нашата област в списъка фигурират три общини – Белово, Брацигово и Лесичово. Те ще получат съответно – Белово – 245 506 лв., Брацигово – 197 760 лв., а Лесичово – 242 506 лв. По-голямата част от тези суми ще бъде изплатена през тази година, а 30 % са предвидени за 2016 г., като те ще се изплатят след като бъдат готови устройствените планове.