Със заповед на областния управител, през м. октоври 2015г. е определен състав на Областен оперативен екип, който има за задача да осъществи организацията на процеса по разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик 2016-2020г., съгласно Закона за социално подпомагане и Закона за администрацията. На база изготвения анализ и оценка на потребностите от социални услуги в областта, този Областен оперативен екип, в момента разработва и цялостната Стретегия на социалните услуги.

На днешната работна серща в областна администрация, зам. областният управител Гинче Караминова, която е и председател на екипа представи становищата на общини, неправителствени организации, които работят в сферата на социалните услуги и държавни институции по  анализа на сега действащите социални услуги в областта и потребностите на целевите групи за разкриване на нови. Членове на екипа са експерти от областната и общинските администрации, експерти от РДСП, РЗИ, РИО,  ОД на МВР, Дирекция „Бюро по труда”, ОИТ и представители на неправителствени организации, които са доставчици на социални услуги.

По предложения на общините в новия планов период се предвижда разкриването на нови Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за възрастни в общините Батак, Белово, Брацигово, Септември и Стрелча, нови Центрове за работа с деца на улицата в общините Панагюрище, Пазарджик и Брацигово, нови Центрове за обществена подкрепа /ЦОП/ в общините Пазарджик и Септември, нов Дневен център за деца с увреждания в град Ветрен и др.

За успешната реализация на бъдещите социални услуги и дейности и съгласно действащата норматвина уредба, към общините са конституирани Обществени съвети, в  които членуват доставчици и потребители на социални услуги и представители на институции. До края на м. януари, Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пазарджик 2016-2020г., ще бъде съгласувана с директора на РДСП – Пазарджик и Областния съвет за развитие.