Три общински паркинга ще бъдат дадени на концесия за срок от десет години, решиха пазарджишките съветници по време на днешното заседание на ОбС. Става дума за паркингите зад ДКТ „Константин Величков“, пред хотел „Тракия“ и спортна зала „Васил Левски“. Статистиката на общината сочи, че би било по-добре паркингите да се предоставят за стопанисване от външни фирми, тъй като те ще осигуряват работните заплати на служителите, а също така ще може да се разчита на твърд месечен доход за продължителен период от време. Тази практика успешно се прилагала в Балчик, Враца, Плевен и София.

На първо време ще пробваме с тези три паркинга, а ако се окаже, че опитът е успешен, ще го приложим и за останалите, подчерта вносителят Тодор Попов. 

Той заяви, че в никакъв случай концесионерът на трите паркинга няма да бъде една и съща фирма.

Искам да се избегнат коментарите, че целият бизнес се съсредоточава само в едни ръце, каза кметът.

Ето и цялото решение прието от съветниците:

І. Определя за отдаване под наем имоти и част от имот – публична общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1, с предназначение: за паркинги.

ІІ. Обектите, подробно описани в Приложение № 1,  да се отдадат под наем за срок от 10 /десет/ години, след провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и на кметовете на кметства.

ІІІ. Конкурсът да се проведе при следните приоритетни условия за избор на наемател:

  1. Предложен най-висок месечен наем, както следва:

1.1. За позиция № 1 от Приложение № 1- не по-малко от 4800.00 лв. /четири хиляди и осемстотин лева/ без ДДС. Посоченият минимален наем носи на кандидата 5 /пет/ точки. Всеки 100 /сто/ лева над същия носят на кандидата по 5 /пет/ точки.

1.2. За позиция № 2 от Приложение № 1- не по-малко от 6000.00 лв. /шест хиляди лева/ без ДДС. Посоченият минимален наем носи на кандидата 5 /пет/ точки. Всеки 100 /сто/ лева над същия носят на кандидата по 5 /пет/ точки.

1.3. За позиция № 3 от Приложение № 1- не по-малко от 4 200.00 лв. /четири хиляди и двеста лева/ без ДДС. Посоченият минимален наем носи на кандидата 5 /пет/ точки. Всеки 100 /сто/ лева над същия носят на кандидата по 5 /пет/ точки.

  1. Реализиране на инвестиции в наетия имот, които да бъдат осъществени през първите 3 /три/ години след сключване на договора за наем. За поемане на ангажимент за реализиране на инвестиция в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за първите 20 000,00 /двадесет хиляди лева/ – 10 /десет/ точки, за всеки следващи 10 000,00 /десет хиляди лева/ – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 20 000,00 /двадесет хиляди лева/, а максималното –50 000,00 лв. /петдесет хиляди лева/.
  2. Разкриване на работни места в срок до 1 /един/ месец след сключване на договора за наем, които да поддържа за срока на договора. За поемане на ангажимент за разкриване на работни места в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за всяко едно работно място – по 5 /пет/ точки. Минималното приемливо предложение по това условие е 2 /два/ броя работни места, а максималното – 4 /четири/ броя работни места.
  3. Социална ангажираност. За поемане на ангажимент за извършване на дарение еднократно за срока на договора за наем, което да бъде реализирано до 1 /един/ месец след сключване на договора за наем, в полза Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, кандидатът получава точки както следва: за първите 500,00 лв. /петстотин лева/ – 5 /пет/ точки, а за всеки 100,00 лв. /сто лева/ над посочената сума – по 1 /една/ точка. Минималното приемливо предложение по това условие е 500,00 лв. /петстотин лева/, а максималното – 1 000,00 лв. /хиляда лева/.
  4. За извършени минали дарения в полза на Община Пазарджик, кметства на територията на Община Пазарджик, звена на общинска бюджетна издръжка – детски ясли, градини, училища, домове за стари хора, домове за хора с увреждания, извършени до датата на вземане на решение за отдаване под наем на общинския имот, кандидатът получава точки както следва: за всеки 100.00 лв. /сто лева/ – по 1 /една/ точка. Доказва се с копия на свидетелства, договори, удостоверения за дарения и др. документи.

За спечелил конкурса се обявява този кандидат, който спечели най-много точки. При равен брой точки за спечелил се обявява този кандидат, който е предложил най-висок наем по т. ІІІ.1. Ако има двама или повече кандидати, които са посочили еднакъв най-висок наем и са с равен брой точки, то помежду им се извършва наддаване за месечния наем при условията на явен търг, като наддаването започва от предложения от тях наем с наддавателна стъпка от 200 /двеста/ лева.

ІV. Утвърждава конкурсните книжа, които са неразделна част от настоящето решение.

  1. До участие в конкурса се допускат:

V.1. Търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили конкурсни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

V.2. Всеки кандидат има право да участва в конкурса само за един обект от Приложение № 1. Когато един кандидат е подал документи за участие в конкурса за повече от един от обектите по Приложение № 1, същият се допуска до участие в конкурса само за този от обектите, за който обект офертата за участие в конкурса е подадена първа.

VІ. Закупуване на конкурсна документация може да се извърши на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в „Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общината до 17,30 часа на последния работен ден преди крайния срок за подаване на предложенията. Същата е в размер на 25,00 лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

VІІ. Всеки желаещ да участва в конкурса е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на една начална месечна наемна цена с вкл. ДДС до 16,30 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210,  BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

VІІІ. Обектът, предмет на конкурса, може да бъде оглеждан всеки работен ден в рамките на работното време, след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в един местен ежедневник, до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса, след предварителна заявка в Общинска администрация.

ІХ. Крайният срок за приемане на предложенията на кандидатите е 17.00 часа на последния работен ден преди датата на провеждане на конкурса.

Х. Възлага на Кмета на Общината да проведе конкурса за отдаване под наем и въз основа на резултатите от него да издаде заповед за определяне на спечелилия кандидат и сключи със същия договор за отдаване под наем на имота.