Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа от младежи в неравностойно положение, които ще продължат образованието си във висше училище или в професионален колеж, в рамките на инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2016 г. Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи за кандидатстване за финансова подкрепа се подават до 21 октомври 2016 година в Администрацията на президента.

 Необходимо е кандидатите да представят и удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, че отговарят на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност.

 При провеждането на инициативата „Подкрепи една мечта“ през 2016 г., част от която е традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение, беше събрана от дарения сумата от  46 800 лева.

 На 26 май 2016 г. в приветствието си към абитуриентите за пета поредна година президентът Росен Плевнелиев обяви, че неизразходваният за провеждане на абитуриентското тържество финансов ресурс, ще бъде използван за еднократна подкрепа на младежи в неравностойно положение, за да продължат обучението си след завършено средно образование. Общият размер на сумата, която ще бъде използвана за еднократна финансова помощ, възлиза на 35 171, 58 лв.

С настоящите правила Администрацията на президента на Република България регламентира условията и реда за получаване на еднократна финансова подкрепа в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2016 г.:

 ПРАВИЛА

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“  ЗА 2016 г.

 1. Финансова помощ имат право да получат лица, които отговарят на следните условия:

а/ напускат през 2016 г. специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип, защитено жилище или приемно семейство или са завършили средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат  (СПИ);

б/ кандидатствали са във висше училище[1] или професионален колеж[2] и са приети през 2016 г.;

в/ записани са за обучение в първи курс във висше училище или в професионален колеж през 2016 г.;

г/ са лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или социално слаби граждани.

            2. За получаване на финансова помощ лицето представя следните документи:

а/ молба за финансова подкрепа с трите имена, точен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер за връзка и по възможност и-мейл адрес – свободен текст;

б/ уверение, че е записан за обучение в първи курс от съответното висше училище или професионален колеж – оригинал;

в/ копие на личната карта;

г/ служебна бележка от представляващия специализираната институция, центъра за настаняване от семеен тип, защитеното жилище или от дирекция „Социално подпомагане“ за напускащите приемни семейства, удостоверяваща срока, за който лицето е било настанено или е ползвало услугата, или служебна бележка от представляващия средното общообразователно училище за деца с нарушено зрение, средно специализирано училище за деца с увреден слух, възпитателно училище интернат (ВУИ) или социално-педагогически интернат  (СПИ), че лицето е завършило средното си образование в съответното учебно заведение – оригинал;

д/ документ в оригинал от Дирекция „Социално подпомагане“, че лицето отговаря на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с условията на чл.48, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси (съгласно приложения образец) или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност;

е/ декларация, че е съгласен личните му данни да бъдат оповестени във връзка с отчитане на резултатите от инициативата – свободен текст.

3. Документите се подават в Администрацията на президента в срок до 21.10.2016 г.

4. След изтичане на срока по т.3 главният секретар на президента със заповед назначава комисия, която да разгледа подадените молби и придружаващите ги документи и да изготви списък на допуснатите лица.

5.  Събраната сума се разпределя между допуснатите лица, като всеки студент може да получи финансова помощ в размер не по-голям от 2 000 /словом: Две Хиляди/ лева.

6. Финансовата помощ се превежда по банков път по сметката на лицето след подписване на договор.

7. В едномесечен срок от изплащане на средствата Администрацията на президента оповестява резултатите от инициативата.

 Документи за кандидатстване се подават до 21 октомври 2016 г. в сградата на Администрацията на президента или по пощенски път на адрес:

Администрация на президента

За инициативата „Подкрепи една мечта“

гр. София 1123

бул. „Дондуков“ 2

За контакти и допълнителна информация:

Тел.: 02/ 92 39 174

Лилия Василева – Е-mail: L.Vasileva@president.bg

Десислава Чернева-Моллова – Е-mail: D.Cherneva@president.bg

[1] Съгласно Закона за висшето образование висшите училища са университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи.

[2] Съгласно Закона за професионалното образование и обучение професионалните колежи приемат лица със завършено средно образование.