Министрите на правосъдието и на труда и социалната политика са утвърдили образци на нови декларации във връзка с промени в Търговския закон, които влязоха в сила на 16 февруари 2018 г.

Става дума за две декларации, свързани със сделките с предприятия и за прехвърляне на дялове.

Едната е по чл. 16, ал. 2 от закона, който гласи: „Вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията“.

Втората декларация е по чл. 129, ал. 2 от Търговския закон. Текстът гласи следното: „Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър, след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1., член 16, ал. 2 – 4 се прилагат съответно“.

Декларациите могат да бъдат изтеглени от следния линк:

http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/sobshenie-za-potrebitelite-na-trgovskiya16_02_18/