От 1 февруари до 31 май 2019 г. фирмите са длъжни да заявят за вписване в Търговския регистър данни за техните действителни собственици. Това напомниха в специално съобщение днес от Агенцията по вписванията. Това задължение следва от новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който първоначално предвиждаше обявяването на действителните собственици да започне още на 1 октомври 2018 г. То обаче беше отложено, тъй като декларациите, с които ще става, са част от новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), чието приемане се забави.

Всеки търговец, който не подаде в срок заявление за това кои са реалните му собственици, е заплашен от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия санкцията е от 2000 до 20 000 лв. Нещо повече – ЗМИП предвижда, че след като веднъж е „глобено“ за това, че не е заявило действителните си собственици, юридическото лице, което упорства и продължава да не изпълнява задължението си, ще бъде санкционирано всеки месец с тези суми, докато не заяви вписването (чл. 118, ал. 4).

От Агенцията по вписванията уверяват, че са осигурили възможност за вписване в Търговския регистър на действителните собственици. И напомнят, че това задължение се отнася и до юридическите лица с нестопанска цел, като тези, които се пререгистрират след 31 януари 2019 г., ще заявяват за вписване кои са действителните им собственици в срок до 4 месеца от пререгистрацията.

Данните за действителните собственици се вписват въз основа на нотариално заверена декларация от представляващите фирмата, фондацията или сдружението. Тя се подава в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец съгласно приложение № Б7 на Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. В заявлението и декларацията има указания за попълването им.

„Заявление Б7 не подават търговските дружества, чиито действителни собственици са физическите лица, вписани по партидите им като еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“, обясняват от АВ. От агенцията посочват, че нямат правомощия да дават задължителни указания по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

И припомнят, че заявяването на действителните собственици има декларативен характер и търговците и юридическите лица с нестопанска цел трябва да преценят дали са задължени да подадат декларация, според специалното определени в §2 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП, съобщи „Лекс“.