Общинска администрация – Пазарджик кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение  за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и реализация на проект по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.

Исканият размер на кредита е 4 милиона лева. Той трябва да бъде погасен до 15 септември 2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Публичното обсъждане ще се проведе на 22.05.2019 г. /сряда/ от 14,00 ч. в пленарна зала на Общински съвет Пазарджик.

Проектът предвижда изграждане на инсталации за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера, като общата стойност на проекта е 19 693 675,14 лева, от които:

– 11 839 808, 44 лева от Европейския фонд за регионално развитие;

– 2 089 377,96 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;

– 1 552 848,07 лева собствен принос на Бенефициента;

– 4 211 640,67 лева недопустими разходи.

Проектът включва основна дейност – строително-монтажни работи и съпътстващи дейности – проектиране, авторски надзор, изпълняване на оценка на съответствието и строителен надзор, доставка и монтаж на оборудване, информация и комуникация и др. Бенефициент по договора е Община Пазарджик като водеща община.

За поетапното изпълнение на строителството на инсталациите, съгласно условията за изпълнение на проекта и проведената обществена поръчка, е предвиден линеен график за строително-монтажни дейности, включващ: подготовка, изграждане, доставка, монтаж и пуск на оборудване, съоръжения и механизация за инсталация за компостиране и за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, които ще се изградят. По договора за СМР са предвидени междинни плащания в общ размер до 80 % от договорената цена, като всяко междинно плащане се извършва при реализиране на поне 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, а сумата на всяко междинно плащане се превежда на изпълнителя в срок от 30 (тридесет) календарни дни от представянето от страна на изпълнителя на акт за междинно плащане.

На основание чл. 43 от Условията за изпълнение на Административния договор за БФП – безвъзмездната финансова помощ се предоставя на Бенефициента под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи чрез авансови и междинни плащания. Чрез междинни плащания се възстановяват разходи след верификацията им от Управляващия орган, в срок до 90 дни от датата на постъпване на искането за плащане при Управляващия орган, заедно с изискуемите документи.

Стойности по месеци, съгласно представен линеен график за изпълнение на СМР, доставка монтаж и пуск на оборудване, съоръжения и механизация за инсталация за компостиране и за инсталация за предварително третиране на битови отпадъци:

 

I  
II 72 500,75
III 121 430,84
IV 212 716,75
V 4 180 073,60
VI 437 399,41
VII 195 644,29
VIII  
IX 442 875,65
X 135 745,57
XI 976 040,01
XII 1 961 917,61
XIII 17 099,59
XIV 142 655,01
XV  
XVI 1 019 439,78
XVII 829 532,50

Видно от разработения линеен график и неговото остойностяване в зависимост от дейностите, които следва да бъдат изпълнени е необходимо да се осигури източник на финансиране за обезпечаване на разплащане на отделните етапи на изпълнение на дейностите, което от своя страна ще позволи на Бенефициента по проекта да изпълни договорните си ангажименти по административния договор, свързани със междинните и окончателното искане за плащане. Това в крайна сметка ще обезпечи нормалния кръгооборот на паричните потоци по разплащане на отделните етапи на изпълнение на дейностите и ще доведе до успешното реализиране на проекта, както по отношение на финансовите му аспекти, така и чисто физическото му приключване.

Отчитайки основните параметри по бюджета на община Пазарджик за 2019 година и направените разчети по приходната и разходната му част, е видно, че паричните средства, необходими за договорните разплащания в различните етапи не са разчетени като бюджетни кредити по разходната част на бюджета за финансовата 2019 г. и евентуалното използване и отклоняване на бюджетни средства за тези цели би оставило без финансиране важни дейности и услуги предоставяни от общината.

С усвояването на кредита ще бъде осигурен източник, покриващ бъдещи разходи за междинни плащания по договорите с изпълнители за „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера“ при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.

Материали за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Пазарджик, както и на сайта на Общински съвет гр. Пазарджик.