Официална церемония старт на проекта „Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци на Община Пазарджик, в землището на с. Алеко Константиново“ се състоя днес на площадката в местността “Баира” в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик.

Молебен за здраве и благоденствие на хората от селото и строителите, които ще се справят с реализацията на проекта, отслужи отец Борис. След това гостите на събитието бяха поздравени от кмета на общината Тодор Попов. Той каза, че настоящият проект ще допринесе за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците. В съседство вече се изгражда компостиращата и сепариращата инсталация към новото сметище, а с изграждането на Пречиствателна станция цикълът ще бъде напълно затворен. Кметът благодари на всички партньори а общината, които са участници в проектите по сметището и като цел постави изграждането на втора клетка на депото, която вероятно ще бъде започната в близките години.

След това бе разбита бутилка шампанско в корпуса на багер, който направи първата копка.

 Старото депо за отпадъци е разположено в централната част на имота. Площта за оформяне на рекултивационната повърхност на старото депо на община Пазарджик е 95 336 кв. метра.  Депото е в експлоатация от 1962г.  до ноември 2017г.

Целта на проекта е чрез рекултивацията на старото депо в землището на с. Алеко Константиново да се допринесе за  намаляване отрицателното въздействие върху околната среда от дейностите по третиране и обезвреждане на отпадъците.

Проектът ще се изпълни на пет основни етапа – подготвителни работи включващи трасиране, оформяне на временен път за достъп до обекта, от пътя Пазарджик – Пещера, над площите за разполагане на инсталациите за предварително третиране и компостиране на отпадъци, изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностни и инфилтратни води (изграждане на дренажна канавка за събиране на филтрационни води и доизграждане на система за събирането им и на охранни канавки за прекъсване притока на отточни води от съседни терени); предепониране на отпадъци, уплътняване на предепонирани отпадъци и оформяне на проектната рекултивационна повърхност на депото, изграждане на газовите кладенци и на линейните газови дренажи, изпълнение на техническа рекултивация върху ново оформената повърхност – изравнителен пласт, бентонитова хидроизолация и затежняващ пласт, полагане на рекултивационен пласт и на пласта хумусни почви; изграждане на съоръжения и завършване на техническа рекултивация – охранни канавки и мониторингови пунктове, както и изграждане на съоръженията за присъединяване на газовата система на старото депо към инсталацията за високотемпературно изгаряне на депониен газ на площадката на новото Регионално депо за отпадъци – Пазарджик, Клетка 1, изместване на оградата в този участък, зачимяване на бермите по основния откос с наклон 40 %. Като последен пети етап се предвижда изпълнение на биологичната рекултивация с предвидените почвообработка, минерално торене и засяване на семената, и отгледни грижи до третата година.

Съгласно проекта ще се изгради система за улавяне и събиране на филтрационни води от тялото на депото. Системата се състои от дренажна канавка – запълнена с дренажен материал и събирателен резервоар за филтрационни води. Съществуваща канавка в петата на старото общинско депо ще се преустрои и ще стане основен елемент от системата за улавяне на замърсени води от старото депо след рекултивацията му. Съществуащ резервоар за филтрационни води попада в петата на рекултивационната повърхност и за него се ще се постави бетонов пръстен Ф800 с капак за надграждане на отвора за контрол и изпразване.

По данни от геодезическото заснемане (м. януари 2019 год.) количеството отпадъци за предепониране се определя на 100 000 m3. Предепонирането на отпадъци включва: изкоп с натоварване на транспорт, на отпадъците на 1 км, разриване на пластове е дебелина 60 см, уплътняване с булдозер.

Техническата рекултивация включва геометрично оформяне на тялото на депото по профили и коти, както и техническо решение за конструкцията на изолационния екран от съответните пластове. Рекултивационната повърхност ще бъде изпълнена с цел осигуряване на трайна устойчивост на депонийното тяло и оттичане на повърхностните води.

Площта за оформяне на рекултивационната повърхност на старото общинско депо на община Пазарджик е 95 336 кв. метра.

Тази площ се разпределя за изграждане на съоръжения и новооформеното депо както следва:

Рекултивационната повърхност е решена основно с наклони 40 % с посоки северозапад, запад и югозапад, към пътя за с. Капитан Димитриево, като с цел намаляване дължината на откоса, а оттам и намаляване на ерозионните процеси по повърхността са предвидени два броя берми, върху които се изграждат облицовани канавки. С цел предотвратяване развитието на ерозионни процеси, намаляване дължината на откосите и подобряване устойчивостта на депонийното тяло, се предвижда изграждането на две берми по основния откос (югозападния) откос, върху които се изграждат облицовани канавки. Канавките са с наклон от средата към периферията на депото.

При предепонирането отпадъкът се разрива на пластове с височина 60 cm в рахло състояние и се уплътнява с валяк.

Предепонирането на отпадъци се извършва основно по трасето на стария експлоатационен път на старото сметище – от източната страна, както и по платото, за подравняване и запълване на подходи до достигане на проектни коти. С най-голяма мощност – до 7 метра, е насипването на отпадъци за запълване трасето на стария експлоатационен път на сметището. Насипването на предепонирани отпадъци за достигане проектни коти по платото е с мощност до 4 м.