Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 706 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст[1] в област Пазарджик е минус 6.7‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.2‰, а в селата – минус 9.2‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2019 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. 

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-2.0‰) и Сливен (-2.9‰). 

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.4‰, следвана от областите Монтана – минус 14.5‰, и Кюстендил – минус 13.2‰.

В област Пазарджик само община Сърница е с положителен естествен прираст 0.6‰, останалите единадесет общини са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Велинград (-3.2‰) и  Ракитово (-3.6‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Белово – минус 18.8‰, следвана от общините Брацигово (-15.2‰) и Лесичево (-14.7‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който за област Пазарджик е минус 997 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Механичен прираст на населението в област Пазарджик по години

                                                                                  (Брой)

ГодинаЗаселилиИзселилиМеханичен прираст
20173 2624 307-1 045
20183 1044 150-1 046
20193 6784 675-997

През 2019 г. седем области имат положителен механичен прираст: Кърджали (37.9‰), Шумен (6.9‰), Пловдив (3.0‰), Търговище (2.7‰), София (столица) (2.4‰), Бургас (2.1‰) и Варна (0.7‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Сливен (-9.9‰), Смолян (-8.3‰) и Видин (-7.8‰).

За област Пазарджик този показател също е отрицателен – минус 3.9‰.      

През 2019 г. заселилите се в област Пазарджик са със 574 повече в сравнение с 2018 година. Заселилите се в област Пазарджик през 2019 г. са 3 678 души, като от тях 44.0% (1 619) са мъже и 56.0% (2 059) са жени.

През 2019 г. от общините в областта само две общини имат положителен механичен прираст – община Лесичово и община Стрелча.

Вътрешна и външна миграция на населението

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица.

Най-голям брой от преселващите се в област Пазарджик са избрали за ново местоживеене област София (столица) – 675. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София – 11.1%, Благоевград – 7.2%, и Пловдив – 5.5%.

Най-малко преселили се в столицата са от областите Силистра и Разград – по 0.8%.

През 2019 г. в преселванията между населените места в област Пазарджик участват 1 596 души, или това е вътрешнообластната миграция.

През 2019г. 1 094 души са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Пазарджик в чужбина.

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2019 г. 445 лица са заявили промяна на своето обичайно местоживеене от чужбина в област Пазарджик.[1] Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението