Кметът на Община Пещера Йордан Младенов откри рехабилитирания участък от пътното платно на ул. „Стефан Караджа“. На официална церемония присъстваха д-р Николай Пенев- председател на Общински съвет Пещера, зам.- кметовете и секретаря на Общината, представители на фирмата изпълнител, гости и граждани.

Рехабилитирания участък от пътното платно цели подобряване на транспортната инфраструктура със следните подобекти: рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ – част пътна и рехабилитация на продължение на ул. „Симон Налбант“ и на ул. „Стефан Караджа“ – пътна част и част ЕЛ.

С проекта са подобрени транспортните връзки в източната част на Пещера в жилищен район „Изгрев“ и се осигуряват преки връзки на жилищния район с централната градска част и бърза връзка с източен околовръстен път, свързващ Път II-37, Панагюрище – Пазарджик- Пещера с Път III-377 Пещера – Брацигово – Равногор. Съгласно общия устройствен план на Пещера трасето на продължението на ул.“Симон Налбант“ принадлежат съответно към първостепенната улична мрежа – главна улица IV клас.

По-късно Йордан Младенов направи първа копка на ул. “Изгрев” за стартиране на подобряване на ВиК инфраструктурата включваща следните подобекти: реконструкция на съществуващ на водопровод на ул. „Иван Вазов“ и на водопровод и канализация на ул. „ Изгрев“, изграждане на нова канализация по ул. „Георги Кьосеиванов“ и реконструкция на съществуващ водопровод по ул. „ 3-ти март “.Предвижда се подмяна с PEHD DN110 и PEHD DN90,както и СВО към имотите по прилежащите улици.

Трасето на водопроводите е предвидено на 1 м. от бордюра с мин. покритие над теме тръба 1,5 м. Общата дължина на водопровода за подмяна е 771, 50 м. и 63 бр. СВО.Предвижда се изграждане на нов уличен канализационен клон в участъка от ул. „ Изгрев “, чрез който да се извърши отвеждането на отпадните битови и дъждовни води от имотите разположени по южната страна на уличният участък, а именно сградите в площадката на бившето ДАП Пещера.

Към настоящият момент отпадните битови и дъждовни води от района на бившия държавно автомобилно предприятие се отвеждат посредством площадкова канализационна мрежа ф 200 мм.(бет) към улица „ Михайл Такев“.

С постановление на Министерски съвет 348/2019 г. на Община Пещера са отпуснати целеви средства в размер на 1 215 907,00лв.Тези улици представляват основни транспортни артерии, които свързват най-големия жилищен квартал „Изгрев“ на града с централна градска част и бизнес зоната на града.

Реализирането на тези проекти ще повиши качеството на живот на населението, ще създаде предпоставки за привличане на нови инвестиции и възможности за регионалната конкурентоспособност на общината.