Това постигна днешната работна среща, организирана от РИОСВ-Пазарджик по повод  30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз.

В нея взеха участие експерти, ангажирани в сферата на околната среда и екологията в Областна администрация, общинските администрации на Брацигово, Лесичово, Пазарджик, Пещера и Сърница, изпълнителният директор на „Огняново К“АД, еколозите на „Ди Ес Смит  България“АД и „Асарел – Медет“АД и експерти на РИОСВ-Пазарджик.

Презентацията на д-р Димитър Плачийски – отговорник „Природозащитни дейности“ в Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) представи политиките, свързани с биологичното разнообразие, подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествени местообитания, възможностите, които екологичната мрежа предоставя, включително и в сектора – селско стопанство и социално-икономическия ефект от нея.

Във времето за дискусия бяха изложени мнения и становища на различните заинтересовани страни и обсъдени конкретни проблеми при управлението на защитените зони от националната екологична мрежа в област Пазарджик. Участниците обмениха идеи и добри практики при изпълнението на дейности и проекти, свързани с опазването на защитените зони, предложиха и обсъдиха различни финансови механизми за финансиране на дейности за опазване на видовете и местообитанията в региона и изразиха удоволетвореност от полезността на такива срещи за подобряване на управлението и избягване на бъдещи конфликти. Желанието на всички участници е да има и следващи, на които да се чуят мнения и становища от земеделски производители, представители на горски стопанства и др.

Отбелязвайки по този начин 30-годишнината на Европейския ден „Натура 2000“  РИОСВ осъществи ползотворен диалог със заинтересованите страни, институциите и бизнеса в област Пазарджик по отношение на политиките за опазване на биологичното разнообразие.