В Административен съд – Пазарджик, в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, се проведе поредната среща с учениците от IХв клас, специалност „Съдебна администрация“ на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик.

Темата на днешната лекция „Професията на съдебния служител“ е пряко свързана с избраната от учениците специалност „Съдебна администрация“, каквато специалност има в много малко училища в България. Получената практическа информацията ще помогне на младите хора за кариерното им ориентиране.

Лектори бяха съдебният администратор Гергана Стойнова и служителите от специализираната администрация – Александрина Калоферова – съдебен помощник, Тодорка Стойнова – съдебен секретар и Цветка Лалина – съдебен деловодител, които разказаха на гимназистите, в какво на практика се състои тяхната работа.

Гимназистите бяха разпределени на групи и под ръководството на лекторите успяха да проследят пътя на едно дело от момента на подаване на жалбата до архивирането му. Интерес за тях представляваха задълженията на съдебните служители, свързани с електронното правосъдие и възможностите, които предоставя Единния портал за електронно правосъдие.