РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-22-ЕО/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 37, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), по представената писмена документация от КПН „ФОТОН“ ООД искане по образец съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 с приложена информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за ЕО и получено становище от РЗИ – Пазарджик и БД ИБР – Пловдив.

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Проект за частично изменение на план за регулация (ПР) на УПИ I – За винарна (36172.7.68), м. Долна и Горна Мирчовица по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с който се предвижда промяна на отреждането му в УПИ 1а – За производство на електроенергия, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве с възложител: КПН „ФОТОН“ ООД със седалище: 1421 гр. София, р-н Лозенец, ул. „Кръстьо Сарафов” № 49

Характеристика на плана:

Проектът за частично изменение на ПР на УПИ I – За винарна (36172.7.68), м. Долна и Горна Мирчовица по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, се процедира с цел реализиране на инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност 3 000 kW“ в имот с идентификатор 36172.7.68 в м. Долна и горна Мирчовица по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик и трасе на подземен електропровод, което е съгласувано с писмо издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, изх. № ПД- 01 -199-(3)/31.05.2023 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Проектът е изработен на чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМД), във връзка с чл. 135, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), становище на Главния архитект на община Септември (чл. 135, ал. 4, т. 1 от ЗУТ, в съответствие със Заповед № 58/15.12.2022 г. на зам. Кмета на община Септември.

ПУП-План за регулация предвижда промяна в отреждането на УПИ 1а – „За винарна (ПИ 36172.7.68 по КК) в нов УПИ 1а – „За производство на електроенергия“ в м. Дол. и Горна Мирчовица, Карабунар, общ. Септември.

Площта на новообразувания УПИ 1а – „За производство на електроенергия“ е 22 680 кв. м. Запазва се устройствената зона ,Пп“ (предимно производствена) и градоустройствените показатели за нея. С плана за застрояване се предвижда свободно стоящо застрояване с височина до 10 м.

Инвестиционното предложение (съгласуваното с писмо изх. № ПД-01-199- (3)/31.05.2023 г.), произтичащо от настоящия проект за частично изменение на ПР, предвижда изграждане на ФЕЦ за производство на електрическа енергия с мощност 3 000 kW. В новообразуното УПИ 1а – „За производство на електроенергия“, м. Дол. и Горна Мирчовица, Карабунар, общ. Септември, ще бъдат изградени метални конструкции, на които ще бъдат монтирани фотоволтаичните елементи.

Присъединяването на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще се осъществи, чрез Изграждане на нова подземна кабелна линия КЛ 20 kV, NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm2, с дължина L=13,32 km (от ЖР Стълб №1 до нов БКТП в имот 36172.7.68).

Съгласно приложено становище, изх. № 24683/18.04.20223 г на „ЕР ЮГ“ ЕАД, в имот с идентификатор 36172.7.68 е необходимо изграждане нов БКТП. Точката на свързване към електроразпределителната мрежа, съответстваща на заявената мощност 3 000 kW, е съществуващ ЖР стълб № 1 на ТП/БКТП, извод ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ РАЗСАДНИКА, п/ст СЕПТЕМВРИЙЦИ.

Достъпът до имота ще се осъществява чрез съществуващите полски пътища, с които граничи.

ЧИ на ПУП-ПРЗ попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (поел. изм. ДВ. бр. 102 от 23 Декември 2022 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(поел. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имотът, предмет на ЧИ на ПУП-ПРЗ, не попада в границите на защитени територии съгласно чл. 5 от Закона за защитените територии.

Имотът, предмет на ЧИ на ПУП-ПРЗ, не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ съгласно Закона за биологично разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ЧИ на ПУП-ПРЗ отстои на не по-малко от 1.49 км.

Съгласно чл. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), процедурата по ОС се извършва през процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.

МОТИВИ:

1. Предложеният проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво

2. С разработването на проекта за частично изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда промяна в отреждането на УПИ 1а – „За винарна (ПИ 36172.7.68 по КК) в нов УПИ 1а – „За производство на електроенергия“, необходимо за инвестиционна инициатива производство на електроенергия от възобновяем източник – ФЕЦ, с което се цели постигане на целите на енергийната политика за намаляване на въглеродните емисии на енергийната система.

2. За територията, която е засегната от предвиденият проект за изменение на ПУП-ПРЗ, не са констатирани замърсявания или екологични проблеми, които биха били допълнително задълбочени от реализирането на плана.

3. Инвестиционното предложение, произтичащо от проекта за частично изменение на ПУП-ПРЗ, не е свързано е отделяне на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух и не следва да доведе до промени в качеството на атмосферния въздух в района и в най-близките населени места.

4. Не се очакват шумови въздействия от експлоатацията на ФЕЦ и не следва да се повиши шумовото натоварване района.

5. В изпълнение на чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ЧИ на ПУП-ПРЗ е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ЧИ на ПУП-ПРЗ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

5.1.     ЧИ на ПУП-ПРЗ е извън границите на защитени зони от Националната екологичната мрежа „Натура 2000“, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони;

5.2.     Предвид отдалечеността от елементите на Националната екологична мрежа, не се очаква нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони;

5.3.     Предвид характера и разположението на ЧИ на ПУП-ПРЗ, няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;

5.4.     Липсват данни, които да дават основание, че реализацията на ИП, произтичащо от ЧИ на ПУП-ПРЗ, ще доведе за унищожаване и/или увреждане в значителна степен на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

5.5.     Реализацията на ЧИ на ПУП-ПРЗ не е свързана с генериране на шум, емисии и отпадъци, във вид количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата „Натура 2000“;

5.6.     Не се очаква реализацията на ЧИ на ПУП-ПРЗ да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове предмет на опазване в защитени зони, спрямо одобрените до момента други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения.

6.         Съгласно становище (вх. № ПД-02-40-(5)/07.08.2023 г.), РЗИ – Пазарджик няма бележки по документацията за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и счита, че не е необходимо да се извършва екологична оценка на представения проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ.

7.         Съгласно получено становище на БД ИБР-Пловдив, с вх. № ПД-02-40-(6)/25.09.2023 г., имотът, предмет на проекта за частично изменение на ПУП-ПРЗ:

– не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ), включени в Раздел 3, точка 5 от ПУРБ на ИБР;

– не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3 т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Не попада и не граничи с пояси на СОЗ;

– не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

7.1.     Мястото на реализация на плана се намира извън зоните от определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

7.2.     Заключението в становището е, че проектът за частично изменение на план за регулация (ПР) на УПИ I – За винарна (36172.7.68), м. Долна и Горна Мирчовица по КККР на с. Карабунар, общ. Септември, обл. Пазарджик, с който се предвижда промяна на отреждането му в УПИ 1а – За производство на електроенергия, няма вероятност да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови изисквания, свързани с действащото законодателство.

8.         Проектът за частично изменение на ПУП-ПРЗ е с локално значение и като се вземе предвид характера на производството на електрическа енергия и местоположението на бъдещата фотоволтаична централа се изключва възможността за трансгранично въздействие.

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закопа за опазване па околната среда и другите специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 88, ал. 7 от ЗООСпри промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Пазарджик за настъпилите изменения.

На основание чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е одобрен съответния план или програма.

Решението може да бъде обжалвано по административен или съдебен ред в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 25.09.2023 г.

Костадин Гешев, директор на РИОСВ – Пазарджик