Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2017 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 368 родени деца, като от тях 2 347 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 56 деца (за 2016 г. броят на живородените е 2 403 деца), или с 2.3%.

Броят на живородените момчета (1 210) е със 73 по-голям от този на живородените момичета (1 137), или на 1 000 живородени момчета се падат 940 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2017 г. е 9.0 ‰, а през предходните 2016 и 2015 г. той е бил съответно 9.2 и 9.3‰. В градовете и селата живородените са съответно 1481 и 866 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.1‰ в градовете и 8.9‰ в селата. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.3 и 9.0‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5‰, София (столица) – 10.3‰, Стара Загора и Пловдив – по 9.6‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин – по 6.5‰.

  1. Коефициенти на раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението

в област Пазарджик по години

(Промили)

Година Раждаемост Смъртност Естествен прираст
(на 1 000 души)   (на 1000 души) (на 1 000 души)
2015 9.3 15.4 -6.1
2016 9.2 15.0 -5.8
2017 9.0 16.0 -7.0

Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2016 г. е 10.1‰ по данни на Евростат. Най-високо равнище на раждаемост сред европейските страни има Ирландия – 13.4‰, следват Обединеното кралство и Швеция – по 11.8‰. С най-нисък коефициент на раждаемост в Европейския съюз е Италия – 7.8‰.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2017 г. средният брой живородени деца от една жена в област Пазарджик е 1.75. За сравнение, през 2004 г. той е бил 1.44 деца, а през 2016 г. – 1.72 деца.

През 2017 г. в област Пазарджик средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.9 години, при 27.1 години за страната. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.0 години за област София (столица) до 23.1 години за област Сливен

Наблюдава се трайна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на извънбрачните раждания.

През 2017 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 558, или 66.4% от всички живородени. Относителният дял на живороведите извънбрачни деца в селата (68.5%) е по-висок отколкото в градовете (65.2%).

Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителствата сред младите хора.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (78.3%) и Враца (73.3%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Разград (48.6%), Благоевград (44.2%) и Кърджали (35.7%).

 

Смъртност

 

Броят на умрелите в област Пазарджик е 4 151 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.0‰. И през 2017 г. се задържа високо нивото на общата смъртност, както за страната, така и за област Пазарджик.

Спрямо предходната година броят на умрелите се  е увеличил с 219 случая, или с 5.6%. Смъртността сред мъжете (16.5‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.5‰). През 2017 г. на 1 000 жени в област Пазарджик умират 1 019 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (18.3‰), отколкото в градовете (14.6‰).

Общо за ЕС-28 коефициентът на смъртност през 2016 г. е 10.0‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни. С най-ниска смъртност са Ирландия и Кипър – по 6.4‰, и Люксембург – 6.8‰. Освен в България значително по- висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия – 14.6‰, и Литва – 14.3‰.

С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 22.7‰, и Монтана и Ловеч – по 21.1‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.6‰. По този показател област Пазарджик е на 20-то място.

През 2017 г. в страната са починали 408 деца на възраст до една година, за област Пазарджик техния брой е съответно 26. Коефициентът на детската смъртност на 1000 живородени за област Пазарджик за 2017 г. е 11.1‰, който нарежда областта на 3-то място. За страната този коефициент е 6.4‰.

В регионален аспект през 2017 г. в общо единадесет области коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната, като най-нисък е в областите Видин – 1.7‰, и София (столица) – 2.6‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Добрич (12.9‰) и Сливен (12.6‰).