На 18-ти април, понеделник, от 16:00 часа, ще бъде проведено заседание на Комисия Ин витро. Комисията ще разгледа заявленията за финансиране от фонд „Ин витро”, постъпили през второто тримесечие на 2022 г. на двойките с репродуктивни проблеми от общината, кандидатстващи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие.

Бюджетът на фонда е 50 хиляди лева. Припомняме, че кандидатите за финансово подпомагане, за да се включат в процедурите, подават пакета документи съгласно правилника в деловодството на Общинския съвет в Пазарджик. Заявленията се разглеждат по реда на тяхното постъпване. Одобрените двойки ще получат до три хиляди лева финансова помощ.

Общинският фонд „Ин витро“ подпомага двойки с репродуктивни проблеми в нашата община вече повече от десетилетие. Няколко десетки са вече и бебетата, проплакали благодарение на помощта. Припомняме, че през 2017 година общинският фонд беше увеличен с 20 хиляди лева.  Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  1. Да са само български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес на територията на община Пазарджик през последните три години.
  2. Да нямат задължения към Община Пазарджик и данъчни задължения към държавата;
  3. Да са здравно осигурени;
  4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  5. Да са семейства или лица, живеещи на семейни начала, което се удостоверява с копие от удостоверение за сключен граждански брак или при двойките, които са във фактическо съжителство с декларация
  6. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи, медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания;
  7. Кандидатстващите за финансиране по програмата, да отговарят на критериите на Наредба №28 на Министерство на здравеопазването от 2007 година, за дейности по асистирана репродукция. Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Пазарджик, със средства, предвидени в бюджета на общината, е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансово подпомагане от Центъра за асистирана репродукция, при положение, че не се финансира една и съща процедура.