Министерският съвет предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на десет имота – публична държавна собственост. Те са разположени на територията на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик. Това ще позволи реализацията на национален обект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември” за „Модернизация на железопътна отсечка Костенец-Септември”.

С друго решение правителството предостави безвъзмездно на НКЖИ управлението на тридесет и четири имота – публична държавна собственост. Те са разположени на територията на град Айтос, село Черноград, село Тополица и село Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас, Фаза 2“, Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас“.

Правителството прехвърли на община Костинброд собствеността върху терен – частна държавна собственост, намиращ се в с. Петърч. Имотът е с площ 1002 кв. м. и ще бъде използван за изграждане на игрище със свободен достъп.

Министерският съвет прехвърли на община Ардино собствеността върху жилище – частна държавна собственост в гр. Ардино за социални дейности, свързани с настаняване на граждани с установени жилищни нужди. Жилището е със застроена площ 25, 73 кв. м и се намира на първия етаж във вх. А, блок 4 на ул. „София“.